La conclusion del collòqui de l’ISLRF de JL Blenet :

Mercés als bretons per aquesta video